GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

PERSONUPPGIFTSPOLICY

www.teambuilder.se

Din integritet är viktig för oss

Inom Marieholms Förvaltning AB, Teambuilder AB , Teambuilder  Projekt AB och Teambuilder Fastighets AB (nedan kallat bolagen) samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund/leverantör samt via vår webbplats.

Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörig eller missbrukas.

Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Innehåll

 1. Vad är en personuppgift?

 

 1. Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

 

 1. Vilken typ av information samlar vi in?

 

 1. Vad använder vi informationen till?

 

 1. Vem delar vi informationen med?

 

 1. Hur länge lagrar vi informationen?

 

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

 

 1. Vilka rättigheter har du?

 

 1. Kontaktuppgifter till oss

 

 

 

 

 1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, personnummer etc.

 1. Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

Om du är inne på vår webbplats kan vi be dig att uppge personuppgifter till exempel när du handlar produkter eller fyller i ett formulär för att bli kund eller laddar ner kataloger eller annan information. Det kan även hända att vi delar den informationen som du uppger med tredje part, såsom våra underleverantörer, om du till exempel beställer något som de ska leverera till åt dig.

 1. Vilken typ av information samlar vi in?

När du fyller i ett formulär för att bli kund eller handlar/laddar ner produkter samlar vi in följande:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 1. Vad använder vi informationen till?

Identifiering och kontakt

Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal.

Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar eller erbjudanden kopplade till ditt köp.

De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda klagomåls- och supportärenden (inklusive teknisk support).

Rättslig grund:

 • Fullgörande av avtal
 • Registrerade kunder/leverantörer – fullgörande av avtal

Genomförande av köp/beställning

Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där ditt köp innebär att installation ska genomföras av tredje part vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig.

Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).

Rättslig grund: Köpeavtal

Informationsutskick

Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om våra projekt och tjänster. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. Vi kan även använda

Informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig.

Rättslig grund:

 • Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse

Säkerhet och rättsliga förpliktelser

Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång på användarkonton. Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet i avsnittet ”Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.

Laglig grund:

 • Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger
 • Berättigat intresse
 1. Vem delar vi informationen med?

Underleverantörer och Underentreprenörer(så kallade personuppgiftsbiträden)

För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi din information med våra underleverantörer och andra bolag inom vår koncern. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Samarbetspartner

Vi kan göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper bolagen inom marknadsföring.

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, organisationer eller personer.

 1. Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter och Leverantörsinformation längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Till exempel bokföringslagen.

Vid kontakt med vår personal sparar vi mailkonversation så länge du är kund hos oss. Detta för att vi ska kunna gå tillbaka och följa upp vad vi kommit överens om till exempel betr. garantier o ansvar.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Brandväggar och säkerhetslösningar

Bolagen applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra bolagens IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer

Inom bolagen finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom bolagen ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

 

Seriösa leverantörsval

Inom bolagen använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot bolagen och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

 1. Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
 • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att bolagen behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
 • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som bolagen utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån bolagen i ett strukturerat format.
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

 1. Kontaktuppgifter till oss

Teambuilder AB, org nr 556710-9557, med adress Marieholmsgatan 10, 415 02 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på: info@com7.se                                         alt. tele.nr: 031-724 92 00

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).